اعضای هیئت مدیره


دکتر محمد علی عطاری

رئیس هیئت مدیره


دکتر سید مهدی ابطحی

نایب رئیس هیئت مدیره


دکتر علی کچویی

عضو هیئت مدیره


حاج احمد نیلفروشان

مدیر عامل


حاج محمد طیفوری

قائم مقام مدیر عامل


سید مرتضی میرلوحی

منشی


اقای همایون صدری

عضو علی البدل هیئت مدیره


حاج حسین کشانی

عضو علی البدل هیئت مدیره


دکتر ریحانه برکتین


دکتر حسین سلیمانی


سید جواد رنگ آمیز


حاج مجید تباشیری


محمد رضا کجانی

بازرس


حاج آقا جمال ملک نایینی

خزانه دار


مهندس مهدی آراستگان


حاج آقا بهرام راستی

بازرس علی البدل